Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder VoiceCowboys (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67510043 als Stemmenbureau VC) gevestigd aan de Lootsstraat 24H 1053NX te Amsterdam, haar diensten aanbiedt.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie VoiceCowboys een overeenkomst sluit tot het leveren van voice-over diensten.

1.2 Voice-over opname: een uit naam van opdrachtgever ingesproken audiofragment voor multimediagebruik (off- & online, computerpresentaties e.d.) of broadcastgebruik (radio, televisie).

2. Toepasbaarheid

2.1 Met een het doen van een betaling in de webshop van VoiceCowboys verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VoiceCowboys.

3. Aanvang van de koopovereenkomst

3.1 Een koopovereenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Opdrachtgever kiest elektronisch een stem in de webshop van VoiceCowboys (zoals een voice over Engels of voice over Nederlands) upload het voice-over script in de webshop, en doet vervolgens de elektroniche betaling voor het uitvoeren en inspreken van de voice-over opname.

4. Uitvoering en condities van de koopovereenkomst

4.1 VoiceCowboys zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VoiceCowboys het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals het laten inspreken van de voice-over opname.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens worden aangedragen bij stap 2 en stap 3 in de webshop van VoiceCowboys.

4.3 VoiceCowboys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VoiceCowboys is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VoiceCowboys kenbaar behoorde te zijn.

4.4 VoiceCowboys behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren en daarmee de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval van weigering bij vooruitbetaling zal VoiceCowboys binnen 2 werkdagen het bedrag terugstorten op het bij haar bekende rekeningnummer.

5. Leveringsvoorwaarden en levertijd

5.1 De levering en oplevering wordt gedaan door middel van het elektronisch afleveren van de voice-over opname als audiobestand welke het ingesproken voice-over script bevat.

5.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van VoiceCowboys, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst

6. Aansprakelijkheid

6.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VoiceCowboys slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VoiceCowboys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7. Tarieven

7.1 Alle geoffreerde tarieven op de website VoiceCowboys.nl zijn exclusief BTW.

8. Wijziging van de algemene voorwaarden

8.1 VoiceCowboys bezit het recht om haar voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9. Gebruiksrecht radio- of televisiecommercial

9.1 Voor voice-over opnames welke worden gebruikt in een radio- of televisiecommercial geldt een gebruiksrecht van één jaar. Dat wil zeggen dat de geleverde voice-over opname maximaal één jaar gebruikt mag worden in radio- of televisie-uitzendingen, ingaand op de eerste uitzenddag. Wanneer opdrachtgever de voice-over opnames na deze periode wil blijven gebruiken, zal zij zich tot VoiceCowboys wenden met het verzoek om een nieuw gebruiksrecht vast te stellen. Opdrachtgever zal op verzoek officiële uitzendschema’s overleggen om de eerste uitzenddag te kunnen vaststellen.

10. Privacy

10.1 Aangaande de privacy zal VoiceCowboys geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VoiceCowboys.

11. Geschillenregeling en toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.