Stemmenbureau VC is sinds 2016 bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam geregistreerd onder nummer 67510043. Stemmenbureau VC, hierna onder haar handelsnaam VoiceCowboys, verleent je hierbij toegang tot haar voice-over website.

VoiceCowboys behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan jou als gebruiker daarover een mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

VoiceCowboys doet uiteraard haar best om alle inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het uiteraard mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor de voice-over services, voice-over tarieven en andere informatie op www.voicecowboys.nl geldt een voorbehoud van typ- en softwarefouten. Op basis van een dergelijke fout kun geen overeenkomst worden geclaimd met VoiceCowboys.

Auteursrechten

De rechten van het intellectuele eigendom liggen bij VoiceCowboys en/of haar partners. Kopiëren, verspreiden en ieder ander gebruik van dit materiaal is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming (schriftelijk of per e-mail) van VoiceCowboys.

Tot slot

VoiceCowboys houdt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze disclaimer is geactualiseerd op 1 juni 2020 te Amsterdam.